Valet 2006 – Centerpartiet

Artikel med anknytning till Inför valet 2006.

Jag måste erkänna en sak. Med facit (mer eller mindre) i hand, tycker jag det här är lite häftigt.
Centerpartiet har svarat på mina frågor. Kanske inte alltid helt utan att slingra sig, men hej, de är ju trots allt politiker.

Eftersom mailet blev så otroligt långt kan jag inte visa det i ”ingressen”, men tryck bara på läs mer så är saken biff.

Hejsan Martin!

Tack för ditt mail. Roligt med frågvisa potentiella väljare!

Hur ställer sig Centerpartiet till nedläggningen av en rad olika sjukhus
och sjukhusavdelningar, då främst akut- och BB-avdelningar?

En av Centerpartiets viktigaste principer vad gäller sjukvården är att den
ska vara nära dig som vårdtagare. Den ska vara tillgänglig och därför vill
vi införa en verklig tillgänglighetsgaranti med starka drivkrafter för
vårdgivaren att satsa på att korta köerna och
förbättra logistiken. I strävan efter detta är det förstås förkastligt att
lokala sjukhus bantas eller läggs ner. Vi vill att hela Sverige ska leva
och att människor ska ha lika villkor vad gäller grundtryggheten.

Vad ska Centerpartiet göra för att kraven högskoleprogrammen har ska
spegla det man faktiskt behöver kunna för att utbilda sig och arbeta inom
programmets yrkeskår?

Centerpartiet vill knyta arbetsmarknaden och näringslivet närmare
utbildningen, bland annat genom näringslivsrepresentanter i
universitetsstyrelser samt ett ökat inslag av praktik och
gästföreläsningar från arbetslivet i utbildningen. På det viset skapas
även stora möjligheter för studenter att möta näringslivet och hitta vägar
till jobb.

Hur ställer sig Centerpartiet till de ökade priserna på att förflytta sig,
både privat (bensin, skatt, etc) och kollektivt?

Vad gäller bensinpriset tror inte Centerpartiet att den rätta vägen att gå
är ett sänkt bensinpris. Att bensinpriset blir allt högre är ett direkt
resultat av den ökade efterfrågan på olja i världen, och detta ger oss
signaler om att det är hög tid att ställa om vår energiförsörjning.
Centerpartiet förespråkar en utveckling av biobränsledrivmedel såsom
etanol. Vidare anser vi att skatten på dessa miljövänliga drivmedel ska
sänkas för att öka användandet.
För människor som bor på landsbygden vill Centerpartiet kunna kompensera
deras utlägg för transporter genom till exempel reseavdrag.

Av såväl miljömässiga som sociala skäl ska det finnas en väl fungerande
kollektivtrafik med flyg, tåg, bussar, skolskjutsar och färdtjänstfordon.
Detta gäller såväl i storstad som i småbygd. Det är otroligt viktigt för
landsortens överlevnad att det finns en väl fungerande kollektivtrafik.
Detta minskar avbefolkningen samt lockar nya människor till landsorten.
Ett bra exempel på hur kollektivtrafik har fått flera mindre kommuner att
blomstra är bygget av Mälarbanan och Svealandsbanan.

Vad ska Centerpartiet göra för att minska pressen på 14-15-åringarna när
de väljer gymnasieprogram och därmed mer eller mindre spikar sin framtid?

Centerpartiet vill se ett omtänkande om gymnasieskolan, som en del av ett
sammanhållet program för ett verkligt livslångt lärande.
Två principer bör vara vägledande för en ny utformning av gymnasieskolan.
Den första är att alla elever ska få en ärlig chans och ha möjlighet att
lyckas. Det ställer krav på en gymnasieskola som både förmår möta den
teoretiskt kunskapstörstiga eleven och den elev som kanske blivit
skoltrött eller som lättare lär med händerna. Och oavsett vilken väg man
väljer ska man kunna lämna gymnasieskolan med ett godkänt slutbetyg. För
att öka objektiviteten vid rättning av prov bör dessa avidentifieras.
Tanken med den individanpassade skolan är att eleven ska kunna gå färdigt
i ett stadium innan eleven går in i nästa, det vill säga en skola som är
baserad på kunskap och inte tid.

Den andra är att alla ska ha möjlighet till ett livslångt lärande. Den som
är mogen att ta steget och redan i gymnasieskolan skaffa sig en behörighet
till högskolan, och direkt efter gymnasiet fortsätta sina studier där, ska
kunna göra det. Men det ska också vara möjligt för den som väljer att inte
skaffa sig en högskolebehörighet på gymnasiet att komma tillbaka senare
och komplettera med det som saknas, och fylla på. Det behövs därför ett
studiemedelssystem som möjliggör detta. Det är en gymnasieskola som möter
varje elevs unika förutsättningar och behov. Som ser den teoretiskt
intresserade och begåvade, men också den praktiskt lagda. Och som inte
värderar den ena inlärningsmetoden högre än den andra.

Vi vill se en gymnasieskola som erbjuder eleverna tre olika
utbildningsvägar;
1. Högskoleförberedande program. Den elev som är mogen att ta steget och
redan i gymnasieskolan skaffa sig en behörighet till högskolan ska kunna
göra det. Det innebär sannolikt teoretiskt inriktade program som liksom
idag omfattar 3 läsår.

2. Yrkesförberedande program. Kraven på kunskapshöjd och kunskapsinnehåll
i ämnena tummas inte på, men eleven behöver inte läsa alla de teoretiska
ämnen som krävs för en högskolebehörighet. Större vikt kan då läggas vid
att möta och stimulera andra, mer praktiskt inriktade, inlärningsstilar.
En ökad betoning av de yrkesinriktade momenten, och teori och praktik
varvat i nära samverkan med framtida arbetsgivare, kommer eleverna att
vara bättre förberedda att möta en verklighet där det ställs höga
krav på yrkesskicklighet. Med kompetenta lärare och moderna hjälpmedel
kommer utbildningarna att bli bättre, vilket i förlängningen leder till
att yrkenas status höjs.

3. En modern och flexibel lärlingsutbildning. Det tredje benet i en ny
gymnasieskola bör vara en modern och flexibel lärlingsutbildning, som
riktar sig både till de elever som vill utbilda sig till ett yrke där det
är en fördel att få sin utbildning direkt i en praktisk verksamhet men
också till den elev som av olika skäl behöver göra huvuddelen av sin
gymnasieutbildning på en arbetsplats.

Vad ska Centerpartiet göra för att de bäst lämpade för ett yrke ska få
behålla jobbet vid varsel, och inte som idag – de som arbetat längst? Ett
problem som jag själv stött på främst i skolan.

Vi anser att förslaget från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet om att
ta bort undantaget i turordningsreglerna är ett steg i helt fel riktning.
Förslaget är bara ett i raden där S och V visar på en tydlig brist på
förståelse för små företagens förutsättningar. Givetvis behöver
arbetstagare också rättigheter, men vi behöver också inse att utan
arbetsgivare finns inga jobb alls. Om ett litet företag hamnar i en
situation där de tyvärr tvingas att säga upp människor på grund av
arbetsbrist är det även i fortsättningen avgörande att de kan undanta
nyckelpersoner från turordningsreglerna. Denna möjlighet att på ett så bra
sätt som möjligt kunna anpassa arbetsstyrkan vid en konjunkturnedgång
påverkar också företagarnas vilja att nyanställa vid konjunkturuppgångar.
Sverige har tyvärr en lagstiftning som i många fall är anpassad efter de
större företagen. Företag som ofta inte har några problem med
turordningsregler eftersom man bland annat har större möjlighet till
omplaceringar än de mindre företagen. Undantaget i turordningsreglerna är
ett exempel, tyvärr finns det inte så många, på lagstiftning där vi skapat
bättre möjligheter för småföretagen.
Sedan införandet 2001 kan vi se att förändringen har fått positiva
effekter, precis som var avsett vid införandet.

Vad anser Centerpartiet om äktenskap mellan homosexuella, adoption för
homosexuella och övriga rättigheter homosexuella inte har i dagens
Sverige? (Homosexuella män får inte ge blod, till exempel)

För oss i Centerpartiet är det självklart att all kärlek som bygger på
respekt är lika mycket värd. Vi är också ett parti som alltid har ansett
att nära relationer och familjeband är viktiga för de flesta människors
trygghet och lycka. De heterosexuellas monopol att bilda familj – gifta
sig och skaffa barn – måste slutligen upphävas.

Adoption måste alltid ske med utgångspunkt från barnets bästa. Det är
barnets rätt till föräldrar som ska vara grunden för adoption och inte
vuxnas rätt till ett barn. Det är det som ska vara styrande när
lämpligheten att adoptera barn prövas. Debatten om och beslut kring
homosexuellas rätt att adoptera barn måste grundas på hur man skapar
största möjliga trygghet för barnen. Många barn föds och växer upp med
homosexuella föräldrar. I Sverige lever cirka 40.000 barn med minst en
homosexuell förälder. En del homosexuella skaffar sig barn med hjälp av
insemination. Barn till homosexuella är alltså ingen marginell företeelse.
När man ska ta ställning till homosexuellas möjlighet att adoptera barn
måste man väga in det faktum att många barn lever i sådana
familjeförhållanden i dag. Det bör rimligen skapa ytterligare trygghet för
dessa barn om de även i juridisk mening tillhör familjen.

Centerpartiet har lagt fram en motion som bland annat föreslår att
homosexuella kan gifta sig och adoptera. Arbetet i riksdagen spelar mycket
stor roll för arbetet mot diskriminering av de homosexuella i Sverige och
världen. Centerpartiets ungdomsförbund jobbar också aktivt med dessa
frågor och det är kanske här det viktigaste jobbet utförs, då vi når ut
till unga och försöker skapa en attitydsförändring. Detta är ett arbete
som kommer att ta lång tid och som kräver mycket tålamod och kraft, men vi
är på god väg mot ett Sverige som respekterar olikheter.

Vad anser Centerpartiet om hetsjakten på nätpirater och de medel
motståndarna använder i sin måttligt lagliga krigsföring mot
piratkopieringen?

Centerpartiet har avslagit regeringens proposition om upphovsrätten i
informationssamhället. Avslaget beror dels på att det förslag som lades
var om möjligt ännu krångligare och ännu mer snårigt än den
upphovsrättsliga lagstiftning som finns idag. Lagrådet riktade också skarp
kritik mot lagförslaget av den anledningen. Vidare tycker vi inte att man
skall skriva en lag som kan tolkas på ett sätt och sedan tala om från
ministerhåll att den skall tillämpas på ett annat. Det skall direkt framgå
av texten hur lagen kommer att tillämpas. Centerpartiet tycker att
upphovsrätten är viktig och att man skall värna upphovsrättsinnehavarnas
rättigheter även på internet. Sättet att kriminalisera nedladdning tycker
vi dock är fel väg att gå, detta finns mer utvecklat i vår motion på
området som jag bifogar det här mailet.

Hur ska Centerpartiet gå till väga för att göra plats för all kultur på
den inavlade marknaden i Sverige som skivbolagen nu kontrollerar? Kulturen
är trots allt en stor del av samhället?

Ett av de nya målen för den svenska kulturpolitiken är att främja
kulturell mångfald. Centerpartiet anser att det handlar om att ge alla
konstnärliga institutioner ett uppdrag att främja kulturmöten. Genom att
mötas i våra olika traditioner, seder och bruk uppstår spännande möten,
inte minst för våra ungdomar.

Vad ska Centerpartiet göra för att hjälpa de som flyr till Sverige från
krig och svält och för att de ska känna sig välkomna här?

Visionen för Centerpartiets migrationspolitik är ett öppet samhälle där
människor i högre utsträckning kan välja var de vill bo och skapa sin
framtid. Att människor kan förflytta sig fritt över gränser för att arbeta
eller utbilda sig är en väg till ökat välstånd. För de som tvingas fly
sina hemländer på grund av politiskt förtryck eller andra hot mot liv och
frihet ska Sverige vara en välkomnande tillflykt. Centerpartiet vill att
det ska finnas två vägar in i vårt land, en en väg för dem som tvingas fly
sitt hemland, och en väg för dem som vill komma hit och arbeta. För att
människor enklare ska kunna förflytta sig över landsgränser för att söka
skydd,
arbeta eller starta företag i Sverige och Europa behöver vi:

– Öppenhet, humanitet och mänskligt bemötande gentemot de människor som
kommer till vårt land.
– En rättssäker asylprocess med individen i centrum.
– Ökade möjligheter för arbetskraftsinvandring till Sverige och Europa
från övriga världen.

Väntetiden för besked om uppehållstillstånd är alldeles för lång i dag.
Eftersom det är oerhört svårt att få arbete under asylprocessen och risken
för en lång, passiv och psykiskt nedbrytande väntetid är stor.
Centerpartiet tror på en aktiv och kort asylprocess med ökade möjligheter
till arbete, praktik och en god individualiserad språkundervisning. Därför
är det viktigt att
kommuner, företag och organisationer tillåts ta ett större ansvar för att
få fram arbete och praktikplatser till asylsökande. Personer som söker
asyl ska inte behöva vänta i flera år på att få asyl. Centerpartiet
föreslår en asylgaranti som innebär att asylsökande som har väntat i mer
än 12 månader på besked om uppehållstillstånd ska garanteras asyl. Barn
ska garanteras asyl efter 6 månaders väntetid.

Oavsett varför man sökt sig till Sverige har människor rätt till ett
värdigt bemötande och mottagande. Men tyvärr bemöts ofta asylsökande med
misstro och cynism. Ansvaret för att ta emot asylsökande, flyktingar och
andra invandrare är i dag delat mellan staten och kommunerna. I
migrationsmyndigheternas administrativa pappersexercis har mycket av
humaniteten tappats bort, och den asylsökande blir ofta bara till ett
ärende i raden av många andra. Med de brister som finns i asylmottagandet
är det uppenbart att det behövs goda krafter som, helt eller delvis, kan
ta över ansvaret för mottagandet.

Centerpartiet tror på att stimulera lösningar som bygger på kontakter
mellan nyanlända och människor i det omgivande samhället. Redan idag tar
frivilligorganisationer som Röda Korset, Amnesty International och Svenska
Kyrkan ett stort ansvar för att ge stöd åt asylsökande, med det mänskliga
och humana perspektivet i fokus.

Centerpartiet vill ge den ideella sektorn ökade möjligheter att ta ansvar,
helt eller delvis, för asylmottagandet. Det innebär att myndigheterna har
huvudansvaret för asylprövningarna men att flyktingmottagandet med fördel
kan utföras av lokala, frivilliga krafter. Om den ideella sektorn fick
möjlighet att bidra med humanism och värme i flyktingmottagandet, skulle
myndigheterna kunna koncentrera sig på att sköta bedömningarna av och
besluten kring asylansökningarna på ett bättre och snabbare sätt än idag.
Frivilligorganisationerna bör också kunna ta ansvar för att rekrytera
värdfamiljer till asylsökande, som har till uppgift att
välkomna de asylsökande till vårt land, och fungera som lotsar in i det
svenska samhället.

Vad anser Centerpartiet om Sveriges redan kraftigt nerbantade försvar?

Säkerhetspolitiken har förändrats. Tidigare hot har ersatts av andra hot
mot Sveriges fred och säkerhet. Bland dessa kan nämnas terrorism,
regionala konflikter och spridning av massförstörelsevapen. Försvaret
skall inte bara klara dagens hot, utan måste också kunna möta morgondagens
osäkerhet. Därför är omställningsprocessen från ett förrådsställt
invasionsförsvar till ett flexibelt insatsförsvar, som kan användas såväl
inom Sveriges gränser som i internationella insatser, oerhört viktig. Den
pågående
omställningsprocessen av det svenska försvaret måste fortsätta och
fullföljas.

Allians för Sverige (m, fp, kd och c) anser att regeringens ekonomiska ram
för försvaret är för snäv och bäddar för nya svarta hål som gör att
Sverige inte kan leva upp till de krav som fred och säkerhet i vår tid
ställer. Vi har en högre ram än regeringen, vår ram är en höjning av 2005
års ram med 400 miljoner, en höjning av 2006 års ram med 500 miljoner och
en höjning av 2007 års ram med 1 150 miljoner.

Vad anser Centerpartiet om Sveriges inkonsekvens med myndighetsålder
jämtemot alkohollagstiftningen i samband med införsel av sprit och inköp
från Systembolaget?

Vi anser att alkoholkonsumtionen bland ungdomar är ett problem på många
sätt. Exempelvis är kroppen inte tillräckligt utvecklad vilket gör att den
fysiska skadan av alkohol kan blir stor. Tidig start med hög
alkoholkonsumtion riskerar att leda till hög alkoholkonsumtion i vuxen
ålder. Därför är det mycket riskfyllt att sänka åldern för inköp av
alkohol. Dessutom riskerar langningen till yngre personer att öka.

Var står Centerpartiet i frågan om USAs ”krig mot terrorismen”?

Centerpartiet stod bakom USA:s rätt till självförsvar efter terrordådet 11
september i fjol. Likaså bejakade vi en utveckling där talibanregimen i
Afghanistan föll i jakten på Usama bin Ladin. Vi står fortfarande fast vid
att den bedömningen var riktig. Terrordåd i en sådan skala, likaväl som
statsterrorism, är tillräckliga motiv för en stat att använda våld i
självförsvarssyfte. Det kan aldrig bortförklaras med allmänna termer om
fredlig konfliktlösning à la mp. Demokratin har, och måste ha, rätt att
freda sig mot ondskan.

USA:s agerande efter attacken ingav också förhoppningar. I stället för att
ägna sig åt blind vedergällning, valde man att aktivt samla i det närmaste
hela världen i en global koalition mot terrorism

Det innebär också att besvikelsen är desto större när administrationen har
valt att agera ensidigt i relation till såväl allierade inom Nato som till
de många arabstater som stöttade såväl insatsen i Afghanistan som det
förra kriget i Irak. Snarast riskerar agerandet i stället att på nytt göra
hela arabvärlden fientligt inställd till väst.

Administrationens agerande i Mellanöstern, med fria händer för Sharon att
angripa också oskyldiga palestinier, samtidigt som man tar avstånd från
den, trots allt, folkvalde Yasser Arrafat, skapar naturligtvis våldsam
fientlighet bland många arabländer. Dessutom skapar den en ny grogrund för
terrororganisationer som Hamas och Jihad.

Med USA:s krig mot terrorism och intåg i Irak visar man åter att man inte
är intresserad av andra länders åsikter. Den egna suveräniteten ställs
ständigt framför ansvaret att agera gemensamt. Det gäller också till
exempel den internationella brottmålsdomstolen och Kyotoprotokollet.
Viljan att ha inflytande i EU får inte ställas i motsats till att agera
frimodigt och tydligt på egen hand. Det var också ett viktigt argument,
från alla partier som förespråkade medlemskap, i folkomröstningen 1994.
Självklart skulle Sverige inte mista sin röst i världen.

Ett tredje inslag i Centerpartiets kritik är regeringens förhållningssätt
att utrikespolitiken är en exklusiv fråga för några få i regeringen. Vi är
fast övertygade om att utrikespolitiken i längden måste vara förankrad,
både bland riksdagens partier och bland medborgarna i allmänhet. I en
situation där människor är både kunnigare om och mer intresserade av sin
omvärld, är det orimligt att försöka agera utan att informera om
bakgrunden till agerandet. Vi har svårt att se att ”tyst diplomati” visavi
USA skulle vara framgångsrik. Snarare måste det vara så att nyckeln till
en förändring ligger i att faktiskt vara ledare också för en världsopinion
som kan vändas mot det ensidiga agerandet.

FN står och faller med det stöd som medlemsstaterna ger. FN blir inte
starkare än vi gör det till. Därför måste USA tillbaka till FN-linjen, och
fullt ut sluta upp bakom intentionerna i FN-samarbetet och infria sina
åtaganden. För om världens små ska respektera FN, då måste också världens
stora göra det.

Var anser Centerpartiet att varje människas frihet att uttrycka sig slutar
och medmänniskans rättighet att inte bli förolämpad börjar? (Åke Greens
predikan, till exempel)

Förvisso måste det finnas ett utrymme för religiösa uttolkningar av
religiösa skrifter. Men en sådan respekt för religionsfriheten innebär
inte att religiösa företrädare har rätt att offentligt hetsa mot
homosexuella – eller andra grupper. Åke Greens strävan efter att
offentliggöra sin hatfulla predikan måste rubriceras som brottslig i en
modern hetslagstiftning med syftet att värna alla människors lika rätt och
värde. Friandet av Åke Greens uppenbara provokation riskerar att göra
hetslag-stiftningen tandlös. Vi kan vänta oss en kraftig ökning av
hetsagitation under religiös täckmantel.

Vad anser Centerpartiet om kärnkraften och dess avveckling istället för
utveckling?

Kärnkraften beskrivs ofta som en ren energikälla, utan klimatpåverkan.
Sanningen är att utanbrytningen kräver olja, liksom driften av
kärnkraftverken. Uran är dessutom en ändlig resurs som vid brytning ger
både miljö- och hälsorisker. Dessutom är kärnavfallet är radioaktivt i
tiotusentals år och därmed följer ett ständigt förvaringsproblem.
Kärnkraften ska därför inte betraktas som ett långsiktigt hållbart
alternativ. Det viktigt att vi bygger upp ett energistystem som bygger på
förnyelsebar engergi.

För Centerpartiet står inte den långsiktiga avvecklingen av kärnkraft i
motsats till arbetet mot växthuseffekten. Varken kärnkraft eller fossila
bränslen hör hemma i framtidens energisystem. Därför har Centerpartiet
sedan flera år arbetat för att ordna en utfasning av kärnkraft i Sverige.

Det innebär att vi vill träffa ett avtal med industrin om hur mycket
kärnenergi som ska produceras i Sverige och om villkoren för forskning och
investeringar i ny energiproduktion. Istället för att diskutera och vara
låst vid årtal ligger fokus på framtidens energiförsörjning, det har
fungerat bra i Tyskland och vi är övertygade om att det är den bästa
lösningen för Sverige.

Det måste till nya lösningar för en hållbar utveckling och för att klara
den globala energiförsörjningen i framtiden. Centerpartiet vill komma
överens med kraftindustrin om hur länge reaktorerna kan drivas och hur vi
ska skapa ett bra klimat för forskning och investeringar i ny
energiproduktion. Framtidens energipolitik bygger på långsiktigt hållbara
lösningar och är ett tillväxtområde för den som går före och vågar tänka
nytt. Att inte bryta med kärnkraften är att låsa fast sig i förlegade
lösningar.

Hur ska Centerpartiet se till att det är lika lön för lika arbete som
gäller på arbetsmarknaden?

För att komma till rätta med diskriminering på arbetsmarknaden behövs
förändringar i lag och i andra verktyg mot diskriminering. Centerpartiet
anser att diskrimineringsärenden i framtiden ska ske i allmän domstol
istället för Arbetsdomstolen. I arbetsdomstolen kan parterna i dag
förhandla bort individens rättigheter framför andra vinster som
fackförbund och arbetsgivare kommer överens om. Individens rättsäkerhet
måste stärkas. Därför bör arbetsdomstolen läggas ned och kompetensen
flyttas till de allmän domstol.

Hur ställer sig Centerpartiet till att nynazistiska rörelser får
tillåtelse att demonstrera och dessutom polisskydd?

Mötes- och demonstrationsfriheten utgör fundamentala delar i den fria
åsiktsbildningen. De innebär en garanterad rätt för den enskilde
medborgaren att hysa vilka åsikter som helst, att sprida dem och försöka
övertyga andra om deras riktighet. Den enskilde skall själv eller i
förening med andra kunna bilda opinion. Demokratin förutsätter en fri
opinionsbildning. Som en följd härav är det i alla demokratiska stater
självklart att den fria opinionsbildningen bör främjas och skyddas med
alla tillgängliga och lämpliga medel. De opinionsfriheter som i detta
sammanhang är särskilt aktuella är demonstrations- och mötesfriheterna.
Demonstrationsfriheten definieras i regeringsformen som frihet att anordna
och delta i demonstration på allmän plats. Med mötesfrihet avses en frihet
att anordna och bevista sammankomst för upplysning, meningsyttring eller
annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk.
Centerpartiet menar att vem som helst skall ha rätt att uttrycka sin
åsikt, exempelvis genom att delta i en demonstration.

Idag har polisen rätt att ingripa mot en demonstration först då störning
av eller fara för allmänheten uppstår. Det är viktigt såväl för
demonstranter som för allmänheten i närheten av en demonstration att
polisen har rätt att ingripa innan det har uppstått ett läge som inte går
att hantera i likhet med det vi såg i Göteborgskravallerna. Att polisen
har möjlighet att ingripa i ett tidigt stadium är avgörande för att andra
i ett demonstrationståg ska kunna fullfölja sina rättigheter att
demonstrera sina åsikter. Att aktivt arbeta för att bekämpa personer som
är ute efter att skapa upplopp, kravaller, angripa andra demonstranter
eller polisen (t.ex. hets mot folkgrupp), eller skapa oordning på annat
sätt är en förutsättning för att övriga ska kunna nyttja sina
medborgerliga rättigheter att demonstrera.

Det finns en anledning till att våra mest grundläggande demokratiska
rättigheter är reglerade i grundlag. Vi finner dem extra skyddsvärda. Vi
har tagit beslut om att det skall krävas två likalydande beslut med val
emellan för att ändra i grundlagen. Detta borde medföra att vi också är
extra vaksamma när det läggs fram förslag till inskränkningar av våra
grundlagsskyddade rättigheter även om dessa skall göras genom förordnande
i vanlig lag.

Hur ställer sig Centerpartiet till EU, gemensamt försvar och eventuella
samarbeten för att balansera makten i världen?

Europanivån är en viktig politisk nivå för att hantera globala frågor.
Centerpartiet ser EU som ett
instrument för fred och säkerhet, för miljöfrågor, för mångfalden och för
de mänskliga rättigheterna. Sverige ska vara med i EU:s inre arbete och
sträva mot att förbättra medborgarnas möjligheter att påverka. I en värld
med allt större kontaktytor, regioner, länder och kontinenter emellan, är
EU vår internationella närhet. FN-stadgan om de grundläggande mänskliga
rättigheterna ska fungera som rättesnöre för EU:s arbete.

Centerpartiet vill arbeta för att EU blir smalare och vassare och inriktar arbetet på de frågor som inte går att lösa på nationell nivå. Hållbar utveckling, fred och stabilitet, ekonomisk utveckling och rättstrygghet är exempel på politikområden som ska hanteras i EU-samarbetet. Unionens legitimitet och förankringen hos medborgarna måste öka om vi ska nå framgång för dessa viktiga framtidsfrågor.

EU kan och bör spela en större roll på världsarenan, i allt från fattigdomsbekämpning till konfliktlösningar. EU har också en viktig utmaning att klara av att minska klyftan mellan å ena sidan beslutsfattare och tjänstemän i institutionerna och å andra sidan medborgarna i medlemsländerna, för att utveckla demokratin inom Europa. Arbetet för demokratin kan endast realiseras om medborgarna själva får vara med och utforma politiken och har möjligheter att utkräva ansvar hos beslutsfattarna.

Våra fem prioriterade områden:
– Mångfald i Europa – Politiken måste inriktas på att öka jämställdheten mellan kvinnor och män och att unionens invandrare måste få lika möjligheter till arbete och att kunna påverka politiken.
– Fred och stabilitet – Politiken ska prioritera det konfliktförebyggande arbetet och stärka samarbetet med regionala säkerhetsordningar. Ex OSSE, AU och Asean.
– Tillväxt och sammanhållningspolitik – Politiken ska ge unionens regioner en framträdande roll. Den inre marknaden ska vara tillgänglig även för de små och medelstora företagen.
– Bättre miljö och hållbar utveckling. – Politiken ska prioritera frågor som rör säkra livsmedel, energi, bränsle och kemikaliefrågor. Detta bör hanteras inom ramen för CEP (Common Environmental Policy).
– Kampen mot brottslighet – Politiken ska fokusera på medborgarnas rättstrygghet. Detta kräver samarbete och gemensamma insatser inom polisen och det straffrättsliga området för att förebygga brottslighet och bekämpa främlingsfientlighet och rasism.

Sverige bör aktivt delta i uppbyggandet av EU:s nya snabbinsatsstyrkor (s.k. battle groups). EU-försvaret ska ses som ett gemensamt bidrag till FN-insatser och vi måste därför underställa oss FN när det gäller att gå in i krigshärdar.

Vad anser Centerpartiet om den allt minskande integriteten för varje enskild individ, genom mer omfattande övervakning på en rad olika sätt?

Det behövs åtgärder i grundlagen när det ropas högt på hårdare tag eller snabba lagstiftningsprocesser. Därför att annars riskerar vi få ett kontrollsamhälle med lagrade uppgifter om dig och det du gör – uppgifter som riskerar att kunna användas på fel sätt.

Exempel på vad det är vi vill komma åt när vi vill skydda medborgarnas
integritet:
– Register läcker och missbrukas: För ett par veckor sedan fick vi höra om telefonbolag som läckt massor av personuppgifter på personer med skyddad integritet.
– Datauppgifter som lagras längre än nödvändigt.
– Övervakningskameror ökar och vi blir idag sedda på väldigt många platser.

Vårt förslag:
Införa en integritetskonsekvensbeskrivning som redskap för att kontrollera vad nya förslag till regleringar kan tänkas få för verkningar på integriteten. Precis som man gör på miljöområdet med miljökonsekvensbeskrivningar.

Integritetskonsekvenstbeskrivningens tre grundläggande principer:
Ändamålsprincipen
Med ändamålsprincipen menas här att den befogenhet exempelvis en myndighet har att använda en integritetskränkande åtgärd skall vara direkt avhängig det ändamål varför man beslutade om att vidta åtgärden. PKU-registret PKU-registret är en så kallad biobank där blodprov från spädbarn födda efter år 1975 lagras. är ett bra exempel på detta. Tanken med PKU registret var att det uteslutande skulle få användas för medicinsk forskning. PKU- registret har trots det använts vid ett par tillfällen för andra syften. Det senaste exemplet var när riksdagen i vintras beslutade låta öppna registret för att identifiera omkomna svenskar i tsunamikatastrofen i Sydostasien.

Behovsprincipen
Med behovsprincipen menas här att en integritetskränkande åtgärd endast får vidtas när det finns ett påtagligt behov av den och det inte skulle vara tillräckligt med en mindre ingripande åtgärd. Ett exempel härpå kan vara att ett parkområde där man har haft problem med våldsbrott eller våldtäkter skulle kunna motivera att man sätter upp kameror för att övervaka området. Behovsprincipen innebär då att man måste göra en avvägning för att se om det kanske skulle ha lika bra, eller än bättre, brottsförebyggande effekt att se till att området är ordentligt belyst. Om detta skulle vara fallet skall alltid den åtgärd väljas som innebär den minsta kränkningen av den personliga integriteten.

Proportionalitetsprincipen
Med proportionalitetsprincipen menas här att även om en integritetskränkande åtgärd är motiverad måste dess omfattning stå i rimlig proportion till vad man har att vinna med åtgärden. Ett exempel härpå kan vara att det kan vara motiverat för ett företag att spara personuppgifter på en person i ett par månader för att kunna fakturera en tjänst. Det kanske däremot inte kan anses proportionerligt att spara personuppgifterna längre än så även om företaget kan tänkas ha nytta av uppgifterna längre fram. Detta regleras i databaslagen men är högaktuellt vad gäller det föreslagna datalagringsdirektivet.

Med ovanstående frågor som underlag, varför ska jag lägga min röst på Centerpartiet i rikdags-, landstings- och kommunvalet?

Centerpartiet vill se ett företagsamt, grönt, öppet och tryggt samhälle där var och en kan förverkliga sina egna drömmar.
Företagsamt, inte bara genom att uppmuntra företagare, utan där vi alla kan vara företagsamma som anställda eller genom att jobba i föreningar. Det handlar helt enkelt om ett samhälle som låter varje människa vara den skapande och kreativa individ vi föds som.
Grönt, där vi tar växthuseffekten, algblomningen och luftföroreningarna på allvar. Och där vi försöker lösa problemen genom att samarbeta med, inte motarbeta, industrin. Då kan vi också sälja våra lösningar och vår kunskap utomlands.
Öppet gentemot omvärlden, mot de människor som kommer hit och vill bidra till ett bättre samhälle. Men också inåt, genom lika möjligheter för kvinnor och män och för ett samhälle där vi slipper övervakas av storebror.
Tryggt, inte bara genom osäkra statliga bidrag, utan genom fungerande välfärd och trygghet genom att var och en kan få hjälp att komma tillbaka till jobbet.

Återkom gärna om du har fler frågor!

Med vänliga hälsningar,
Centerpartiet

Jag tycker nog att Centerpartiet är rätt vettiga trots att jag inte tycker att Maud Olofsson är något att hänga i julgranen.
I de flesta frågorna är de på väg åt rätt håll. Det är väl egentligen bara två saker jag på rak arm kan säga att jag inte håller med om:
Att ge mer pengar åt försvaret känns faktiskt som att kasta kosingen i sjön.
Våra finska grannar utvecklar kärnkraften och förhoppningsvis lyckas de göra så att eländet blir säkrare och miljövänligare. Om kärnkraften skulle avvecklas och finnarna lyckas se till så att kärnkraften blir ett ohållbart alternativ, ja då står Sverige med stjärten i brevlådan och tio miljoner vindkraftverk.

Vissa frågor var väl lite undvikande (frågan om skivbolagens inverkan och nazisternas fria skitspridning framförallt) och jag upptäckte nu att jag alls fått den motionen om hur nedladdning ska hanteras*, tyvärr. Det ska nog inte påverka min röst, dock, men jag ska försöka att hitta den ändå.

Tack, Centerpartiet, för att ni tog mig på allvar och besvarade mina frågor (så gott det går, får man anta).

* Nu har jag fått motionerna, och Centerpartiet måste verkligen ha beröm för att de är lyhörda för vad deras väljare hittar på. Ska läsa det och återkomma.

Första besöket?

På Ackerfors.se finns runt 2 000 artiklar. Vet du inte var du ska börja har jag sammanställt en lista med artiklar att läsa.

Tyckte du att artikeln gav dig något?

Swisha gärna ett litet bidrag till 0739 26 61 52, köp min bok Om drömmar och rastlöshet, eller köp en bok från bokönskelistan åt mig. Tack! <3

Frågor, tillägg eller invändningar? Lämna en kommentar!